Quy trình chứng nhận hợp quy chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

  03/11/2016

1. Mục đích

Quy trình này quy định nội dung và thủ tục tiến hành đánh giá, chứng nhận cho chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép QCVN 04:-2013/BTC ban hành theo thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 31/07/2013 của Bộ Công Thương.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình này được áp dụng trong việc đánh giá, chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 04:2013/BCT cho chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép được sản xuất trong nước, nhập khẩu như sau:

a. Áp dụng cho : Tất cả các loại chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng thép hàn nạp lại có dung tích từ 0.5 (lít) đến 150 (lít).

b. Các chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng sử dụng cho bếp gas xách tay

3. Tài liệu áp dụng :

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2012.

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008,  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa.

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ khoa học và Công nghệ, quy định về công bố hợp chuẩn hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn Việt Nam có liên qun đến chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép:

 • TCVN 197, Vật liệu kim loại- Thử kéo ở nhiệt độ phòng (ISO 6892);
 • CVN 6111:2009, Thử không phá hủy- Kiểm tra chụp bức xạ các vật liệu kim loại bằng tia X và tia Gamma- Quy tắc cơ bản;
 • TCVN 6223:2011, Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng ( LPG) – Yêu cầu chung về an toàn;
 • TCVN 6294:2007, Chai chứa khí- Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn- Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm (ISO 10160:2005);
 • TCVN 6304:1997, Chai chứa khí đốt dầu mỏ hóa lỏng- Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển;
 • TCVN 6700-1, Kiểm tra chấp nhận thợ hàn- Hàn nóng chảy- Phần 1: Thép (ISO 9606-1);
 • TCVN 6834-3, Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại- Phần 3: Thử quy trình hàn đối với hàn hồ quang các loại thép ( ISO 9956-3);
 • TCVN 7762:2207, Chai chứa khí- Chai thép hàn được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng( LPG)- Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp;
 • TCVN 7763:2007, Chai chứa khí- chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)- Thiết kế và kết cấu;
 • TCVN 7832:2007, Chai chứa khí- chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)- Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm;
 • TCVN 8366:2010, Bình chịu áp lực- Yêu cầu thiết kế và chế tạo;

Quy định về ghi nhãn hàng hóa :

 • Nghị số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về nhãn hàng hóa;
 • Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

4. Thuật ngữ và định nghĩa

Quy trình này sử dụng:

Các thuật ngữ chung được áp dụng theo quy định tại Điều 3 của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Các thuật ngữ nêu trong TCVN tương ứng.

Chuyến hàng : Các loại hàng hóa  sản xuất/ nhập khẩu/ xuất khẩu trong cùng một đợt. Chuyến hàng nhập khẩu/ xuất khẩu sẽ có cùng hóa đơn (Invoice), bảng liệt kê hàng hóa (Packing-List), giấy chứng nhận chất lượng hoặc chứng thư giám định, do cung một tổ chức, cá nhân nhập khẩu/ xuất khẩu;

Lô hàng hóa: hàng hóa sản xuất/ nhập khẩu/ xuất khẩu cùng đợt, có cùng tên gọi, đặc tính kỹ thuật, cùng nhãn hiệu, kiểu loại, mã số hàng hóa, xuất xứ, chức năng, kích thước, loại vật liệu, kết cấu, do cùng một tổ chức, cá nhân sản xuất/ nhập khẩu/ xuất khẩu;

Mẫu đại diện : tập hợp các mẫu hàng hóa được lấy ngẫu nhiên từ một lô hàng hóa theo phương thức lấy mẫu được quy định trong TCVN ( quy định tại QCVN tương ứng) hay trong quy trình/ hướng dẫn đánh giá sự phù hợp;

Hiện trường : nơi lưu giữ toàn bộ lô hàng hóa có yêu cầu chứng nhận hợp quy;

Chứng nhận hợp quy : việc xem xét, đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với QCVN tương ứng;

Giám định : là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc, đánh giá kết quả đo, thử nghiệm;

Kiểm định : là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác định sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

Lô hàng hợp quy: lô hàng đáp ứng toàn bộ các yêu cầu quy định của QCVN áp dụng;

 

5. Quy trình thực hiện :

5.1 Tiếp nhận yêu cầu :

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng: Giấy đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm ( Tải về ) kèm theo các tài liệu có liên quan đến lô chai yêu cầu chứng nhận:

Đối với chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép sản xuất trong nước:

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( sao y bản chính);

-Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG ( sao y bản chính);

-Giấy chứng nhận đăng ký nhẫn hiệu ( sao y bản chính);

-Chứng nhận của nhà chế tạo chai, tiêu chuẩn áp dụng;

-Danh sách lô chai;

-Lý lịch lô chai;

-Chứng chỉ kim loại chế tạo;

-Biên bản, bảng ghi kết quả kiểm tra bền, thử kín của lô chai;

-Báo cáo kiểm tra cơ tính mối hàn ( kèm theo ảnh chụp minh chứng);

-Biên bản ghi kết quả kiểm tra giãn nở thể tích;

-Biên bản ghi kết quả thử nổ ( kèm theo ảnh chụp minh chứng);

-Biên bản kết quả kiểm tra chiều dầy;

-Biên bản kết quả kiểm tra bằng chụp ảnh bức xạ ( kèm theo ảnh chụp minh chứng);

-Bản công bố hợp chuẩn và Giấy chứng nhận hợp chuẩn ( sao y bản chính) (nếu có);

-Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ( sao y bản chính) (nếu có) hoặc các tài liệu thể hiện đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào dây chuyền sản xuất.

Đối với chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép nhập khẩu:

-Bộ chứng từ nhập khẩu: Hợp đồng thương mại (Contract), Hóa đơn (Invoice), Vận đơn ( Bill ò Lading), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing-List), Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng (Certificate of Quality), -Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin);

-Các tài liệu kỹ thuật còn lại giống như chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép chế tạo trong nước.

5.2 Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ của hồ sơ kỹ thuật.

Trong trường hợp hồ sơ chưa phù hợp hoặc không đầy đủ, đề nghị khách hàng bổ sung.

Đối với một số tài liệu khách hàng không thể cung cấp hoặc không đầy đủ, trung tâm xem xét thông báo khách hàng về việc xác minh đánh giá thông qua các biện pháp nghiệp vụ (thử nghiệm, kiểm định)

5.3 Đánh giá CNHQ lô hàng /hàng hóa tại hiện trường và lấy mẫu.

a. Đối với chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép sản xuất trong nước : Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 ( 28/2012/TT- BKHCN)

b. Đối với chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép nhập khẩu : Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 ( 28/2012/TT- BKHCN)

c. Các thông tin có liên quan về lô hàng CNHQ phải được làm rõ trước khi tiến hành kiểm tra tại hiện trường.

d. Kiểm tra hiện trường: với sự chứng kiến của đại diện bên yêu cầu, tiến hành kiểm tra tình trạng tổng thể của lô hàng nhập khẩu về sự phù hợp, dặc điểm  mô tả của lô hàng với thông tin nêu trong hồ sơ và đặc điểm bất thường của lô hàng (nếu có)

e. Khi lô hàng phù hợp với các thông tin mô tả trong hồ sơ yêu cầu CNHQ , kiểm tra viên tiến hành lấy mẫu đại diện.

Đánh giá theo phương thức 7:

•06 chai, nếu lô chai  <  3000 chai

 Trong đó : Kiểm tra chiều dầy bằng phương pháp siêu âm, thử kín, thử thủy lực toàn bộ 06 chai; Thử nổ 01 chai , Thử cơ tính 01 chai ( trong trường hợp khách hàng không cung cấp được bằng chứng  chứng minh về  hai thử nghiệm này)

•12 chai, nếu lô chai  >  3000 chai

  Trong đó : Kiểm tra chiều dầy bằng phương pháp siêu âm, thử kín, thử thủy lực toàn bộ 12 chai; Thử nổ 01 chai , Thử cơ tính 01 chai ( trong trường hợp khách hàng không cung cấp được bằng chứng  chứng minh về  hai thử nghiệm này)

 

Đánh giá theo phương thức 5:

•Đánh giá chứng nhận: lấy 12 chai từ các lô chai hoặc lấy trên thị trường.

 Trong đó : Kiểm tra chiều dầy bằng phương pháp siêu âm, thử kín, thử thủy lực toàn bộ 12 chai; Thử nổ 01 chai , Thử cơ tính 01 chai ( trong trường hợp khách hàng không cung cấp được bằng chứng  chứng minh về  hai thử nghiệm này)

 

•Đánh giá giám sát:  lấy 12 chai từ các lô chai hoặc lấy trên thị trường.

 Trong đó : Kiểm tra chiều dầy bằng phương pháp siêu âm, thử kín, thử thủy lực toàn bộ 12 chai; Thử nổ 01 chai , Thử cơ tính 01 chai ( trong trường hợp khách hàng không cung cấp được bằng chứng  chứng minh về  hai thử nghiệm này)

 

5.4 Thông báo kết quả

Đánh giá kết quả kiểm tra thử nghiệm nếu phù hợp các quy định và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng , trung tâm tiến hành cấp giấy chứng nhận.

 

 

 

 

 

Tin tức mới Xem tất cả

Chứng nhận hợp quy Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

Quy định thống nhất cách thức thực hiện quá trình chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Phòng Chứng nhận sản phẩm - Trung tâm kiểm định KTAT máy, thiết bị nông nghiệp (gọi tắt là RST).